وصلە مکانیکی میلگرد چیست ؟

وصلە مکانیکی میلگرد یک نوع قطعه فلزی با مقاومت بسیار زیاد در اندازە مشخص و جنسی از آلیاژ فولاد که جهت وصل نمودن دو میلگرد استفاده میشود.

کوپلر نام دیگر وصلە مکانیکی میباشد که روشی نه چندان جدید در علم ساختمان اما در ایران روش نوینی در اتصالات میلگردها با هم میباشد.

وصله مکانیکی (کوپلر) یک مهره فولادی است که جایگزین اتصال پوششی (اورلپ) شده است،کوپلر میلگرد دو آرماتور را در امتداد یکدیگر به هم وصل کرده و باعث یکپارچگی دو آرماتور در محل اتصال می شود.

عملکرد وصلە مکانیکی چگونە است؟

با توجه به مشکلات فراوان اجرایی در سازههای سنگین بتن آرمە به دلیل استفاده از آرماتورهای سایزهای بالا، عملکرد کوپلر میلگرد در این پروژها راه گشا بسیار عملی بوده و علاوه بر مقاومت بالا در نقطە اتصال سایر مشکلات جانبی از جملە بتن ریزی آسان و نیز ویبرە زدن در نقاط اتصال نسبت بە روش اورلپ را در سازه های بتنی را بر طرف می سازد.

 

در این روش مزایای coupler خیلی زیاد و کارکرد این روش بسیار آسانتر و زمان کار بسیار کمتر و از نظر اقتصادی بسیار باصرفە تر میباشد.

روش کار اتصالات مکانیکی

 روش کار کوپلر میلگرد بسیار سادە و راحت میباشد، این اتصالات به صورت امتداد دو سر آرماتور به هم وصل شده،وباعث کاهش شدید تراکم میلگردها در محل اتصال و بستن سریع وصلە مکانیکی با آچار مخصوص کوپلر را فراهم میکنند.

این در حالی است کە دو میلگرد به حالت یک میلگرد یکپارچه تبدیل و در کشش میلگرد عملکردی یکسان ومناسب ایفا کنند، مقاومت کششی بسیار زیاد وصلە مکانیکی میلگرد در تحمل نیروها و فشار های وارده از ساختمان و نیروهای جانبی بسیار مورد اهمیت می باشد.

مزایای استفاده از وصلە مکانیکی

وصله مکانیکی (کوپلر میلگرد) موجب می شود که هنگام وارد آمدن کشش بە عضو كششی میلگرد، این نیرو کششی به کل طول میلگرد اعمال شود و میلگرد و کوپلر میلگرد بە طور یکسان این عمل را بپذیرنداما در اتصال پوششی یا اورلپ انتقال نیروی کششی میلگردها بە علت ضعف اتصال بە صورت یکپارچە عمل نمیکردند.

در نتایج بدست آمدە از آزمونهای تست کشش و تحمل فشار نیروی تحمل كشش در وصله مکانیکی میلگرد در نقطە اتصال کوپلر میلگرد بسیار بیشتر از خود میلگرد است. این مقدار بە 1/25 برابر میرسد.

با استفاده از وصله مکانیکی میلگرد میتوان نیروها را به کل طول میلگرد اعمال نمود زیرا که نیروی فشار در قسمت اورلپ طول دو میلگرد، نیرویی است که از طرف بتن به آن نقطه وارد میشود و اتصال میلگرد در آن نقطە شاید تحمل این نیرو را نداشتە باشد و در نتیجه با شکستن بتن اتصال اورلپ نیز از هم گسیخته می شود.

پس نتیجە میگیریم کە اتصالات مکانیکی میلگرد بهترین جایگزین برای اتصال پوششی یا اورلپ می باشد.

وصله مکانیکی میلگرد موجب انتقال بارهای رزوه ای به طول کل میلگرد می شود.

کوپلر میلگرد سبب پایین آمدن تراکم میلگرد در محل اتصالات و نقاط هم پوشانی آرماتورها می گردد.

اتصالات مکانیکی آرماتور موجب در امتداد هم قرار گرفتن آرماتور ها شدە و کار اجرایی تمیز و مورد پسندی آمادە میشود.

وصله مکانیکی بە علت نسب آسان سبب کاهش زمان اجرایی در انجام پروژەها میگرد و هزینەهای بالاسری و هزینه خواب وغیرە را شدیدا کا‌هش دهد.

 بە علت وزن کم وصلە مکانیکی نسبت بە طول مجاز اورلپ میلگرد باعث کاهش شدید وزن سازه تا 13٪ خواهد شد.

چون وصلە مکانیکی آرماتور درکنار هم نبودە در نتیجە فضای اشغال نکردە و این امر بتن ریزی را در مقاطع بتنی بسیار راحت میکند.

عالیجناب کوپلر تولید کنندە استانداردترین وصلە مکانیکی میلگرد در ایران

انواع وصله مکانیکی میلگرد

وصلە مکانیکی استاندارد

 وصلە مکانیکی استاندارد جهت اتصال دو میلگرد با سایز و فی یا قطر یکسان کاربرد دارد، رزوەهای انجام شدە روی میلگردها در وصلەاستاندارد در هر دو میلگرد بصورت راستگرد می باشد.

وصلە مکانیکی میلگرد جوشی:

این وصلە مکانیکی جوشی جهت اتصالمیلگردها به یک سطح مقطح فلزی استفاده می شود.

وصلە مکانیکی چپ و راست:

 وصلە مکانیکی چپ وراست جهت اتصال دومیلگرد کە در کنچ کار در فنداسیون ویا دیوار برشی اجازە بستن کوپلر استاندارد ندارند در این وصلە یک رزوە چپگرد و دیگری راستگرد میباشد.

وصلە مکانیکی تبدیل:

 جهت اتصال دو آرماتور با سایز یا قطر متفاوت از وصلە مکانیکی تبدیل استفاده می شود. رزوه ها میلگرد در این وصلە دو طرف بصورت راستگرد می باشد

وصلە مکانیکی میلگرد انتهایی:

در انتهای میلگردها جهت جلوگیری از خم سر میلگردها انتهایی با توجە بە آیین نامە اجرایی ایران و ACI آمریکا از وصلە مکانیکی میلگرد انتهایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وصلە مکانیکی پیچی:

جهت اتصال آرماتورها در جای کە میلگرد اجازە رزوە زدن ندارد بدون نیاز به رزوه کردن میلگرد با استفادە از وصلە مکانیکی میلگرد پیچی اتصال دو آرماتور برقرار می شود.

قیمت خرید اتصالات مکانیکی میلگرد

برای دانستن قیمت خرید انواع اتصالات مکانیکی و کیفیت و اطلاعات فنی انواع وصلە مکانیکی موجود در شرکت با همکاران بخش فروش تماس حاصل فرمودە تا با مشاورە ایشان بهترین و را حترین خرید کوپلر را داشتە باشید.

کلام آخر (نتیجە گیری)

امروزه با افزایش قیمت آهن آلات و فولاد همچنین افزایش هزینه حمل و نقل در صنعت ساختمان عقلانی ترین روش استفاده از وصله مکانیکی یا کوپلر میلگرد در ساخت وسازها میباشد.

استفاده از کوپلر یا وصله مکانیکی مزایای زیادی کە پیشتر آنها را در این گفتەایم دارد مطرح نمودیم انشاللە شما سازندە محترم و مهندس عزیز با کنار هم قرار دادن تمامی جوانب پروژە خودتان بهترین تصمیم را اخذ نماید.

شرکت عالیجناب کوپلر از اینکە وقت گذاشتید، این متن را تا آخر مطالعە نمودید کمال تشکر را داشتە و از صمیم قلب بهترینها را برایتان آرزومندیم.