کوپلر جوشی نیز یکی دیگر از محصولات عالیجناب کوپلر است.

کاربرد کوپلر جوشی چیست:

کوپلر جوشی سازە روشی مناسب برای اتصال آرماتورها به سطح فلزی یک سازه می باشد. یک طرف این نوع وصلە مکانیکی مانند کوپلر استاندارد دارای رزوه بوده که آرماتور داخل آن بسته میشود وانتهای طرف دیگر مستقیما به سطح فلزی جوش می شود.

با توجه به مشکلات اجرایی در هنگام جوشکاری آرماتور به سازه ی فلزی و عدم حصول اطمینان لازم به استحکام جوش انجام شده، اتصالات مکانیکی عالیجناب کوپلر اقدام به طراحی و تولید کوپلر جوشی سازه با فولاد قابل جوشکاری نموده است ،این کوپلر امکان اتصال آرماتور به سازه فلزی را مهیا می کند.

جوشکاری کوپلر جوشی

جوشکاری این کوپلر نیاز به پیش گرمایش نداشته و مطابق با دستورالعمل مربوطه(موجود در بسته بندی کوپلر ها) قابل جوشکاری می باشد .این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 درشرکت عالیجانب کوپلر تولید می شود همچنین امکان تولید کوپلر به صورت سفارشی و متناسب با نیاز مصرف کننده نیز مقدور می باشد.یک اتصال قابل اطمینان بین سازه فلزی و سازه بتنی توسط این کوپلر فراهم میشود که عموما” در اتصال دیوار برشی به سازه فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

برای جوشکاری این کوپلر بایستی دستورالعمل مربوطه دقیقا” اجرا شده و از اپراتور جوشکار دارای صلاحیت استفاده گردد.

استحکام این کوپلر مطابق با آیین نامه ACI 318 و مقررات ملی ساختمان توسط شرکت عالیجناب کوپلرتضمین میشود

انواع کوپلر جوشی :

 درحالت کلی کوپلر جوشی بستە بە محل قرار گیری میلگرد در دو نوع تولید وعرضە می شوند.

نوع اول:

یک طرف جوش آرماتور و طرف دیگر رزوە

 کوپلر های جوشی میلگرد قابلیت جوشکاری مستقیم بر روی آرماتور را داشته و استحکام نهایی را مطابق سایر کوپلرهای تولیدی شرکت عالیجناب کوپلر را دارد .

این کوپلرها در مواردی که آرماتور انتظار کوتاهتر از حد انتظار است قابل استفاده بوده و قابلیت جایگزینی با کوپلر پیچی را دارد ولی به لحاظ قیمت نسبت به آن ارزانتر است. این کوپلر برای میلگرد های با سایز بیشتراز 25 مقرون بە صرفە میباشد .

برای جوشکاری این کوپلر، استفاده از الکترود پیشنهادی شرکت الزامی است و همچنین سایر شرایط جوشکاری مطابق دستورالعمل اتصالات مکانیکی وآیین نامەهای جوشکاری رعایت گردد و اپراتورجوشکار بایستی دارای مدارک معتبربوده و گواهی صلاحیت جوشکاری از مراکز مربوطه را داشته باشد .

جنس کوپلرجوشی از فولاد با قابلیت جوشکاری می باشد و استحکام این کوپلر نیز مانند سایر محصولات شرکت مطابق با آیین نامه ACI318، آیین نامه بتن ایران و مقررات ملی ساختمان تضمین می گردد .

تولید کوپلرهای اختصاصی برای موارد خاص و مطابق درخواست مصرف کننده امکان پذیر است .

نوع دوم

کە شامل یک طرف میلگرد و طرف دیگر سازە فلزی کە در پارگرافهای بالا این کوپلر جوشی بە صورت کامل توضیح دادە شود

دستورالعمل جوشکاری

قبل از اقدام به جوشکاری کوپلر جوشی میلگرد مورد نیاز، محل جوشکاری عاری از هر گونه چربی و زنگ زدگی و رنگ بوده و در هر صورت اقدام به تمیز کاری محل نمایید.

پس از جدا کردن درپوش کوپلر،اقدام به جوشکاری شود وبعد جوشکاری بە خاطر آسیب نرسیدن بە کوپلر روی آن پوشیدە شود

از آمپر مناسب جهت جوشکاری کوپلر مطابق آیین نامە استفاده گردد.

از هر گونه عملیات خنک کاری محل جوشکاری شده اکیدا” خودداری شود .

جهت بستن آرماتور رزوه شده به کوپلر جوش شده پس از جداسازی درپوش آرماتور و درپوش کوپلر اقدام به بستن آرماتور نموده و با آچار کوپلر انجام شود

دقت شود از الکترود معرفی شده جهت جوشکاری استفاده شده و ابعاد جوش به مقدارمشخص شده تامین گردد.

رعايت و نظارت بر ضوابط استفاده از اتصالات مکانيکی مطابق با آئين نامه بتن ايران (آبا) و مقررات ملی ساختمان مباحث نهم ودهم برعهده کارفرما می باشد.

قیمت

برای اطلاع از قیمت و موجودی انواع کوپلرجوشی درخواستی، شما عزیزان میتوانید با تماس با همکاران بخش فروش شرکت درخواست خود را استعلام و پیگری نمایید.