همان طور مستحضرید وصلە مکانیکی به طور گسترده در صنعت ساختمان امروزە بسیار کاربردی و مقرون بە صرفە و اقتصادی می باشند. در این مقالە همە چیز دربارە کوپلر مکانیکی را توضیح می دهیم.

برای اتصال دو میلگرد اصلی یا تقویتی به یکدیگر میتوان از کوپلر مکانیکی استفاده کرد.

کوپلر مکانیکی چیست؟

کوپلر مکانیکی یا وصلە مکانیکی بهترین جایگزینی برای ازدیاد طول و اتصال دو آرماتور بە همدیگر میباشد.

همانطور که همه ما می دانیم، بر اساس موقعیتی که آرماتور دارد، باید طول اورلپ تراکمی، طول اورلپ کششی یا طول اورلپ کششی اصلاح شده را بر اساس موقعیتی که مطابق آیین نامە بین اللملی (ACI) و ایین نامەهای بتن ایران (آبا) ارائه میشود را باید بە درستی اجرا نماییم.

بە همین خاطر هنگامی در قسمتهای از سازە ازدحام میلگرد بخاطر ازدیاد بارهای واردە و ازدیاد میلگرد تقویتی را داریم و ما با ترفندهای مهندسی در حال کاهش تعداد این تقویتیها هستیم، بعضی اوقات نمی‌ توانیم از لوپینگ و این ازدحام اجتناب کنیم.

علاوه بر این، با توجه به جزئیات لرزه ای سازەای، ازدحام تقویت کننده در مفاصل افزایش می یابد.

حال راە چارە چیست؟

راهکارهای کوپلر مکانیکی

از آنجایی علم مهندسی برای چالشهای روبرو راهکاری خلق مینماید با تولید کوپلر مکانیکی این چالش جدی را حل نمودە است.

وصلە مکانیکی این مشکل را حل می کند و فقط چند دقیقه زمان برای نصب یک وصلە مکانیکی و اتصال دو میلگرد بە هم، زمان نیاز می باشد.

در محل پروژە یا کارخانه می‌توانیم آرماتورها را توسط دستگاەهای رزوە زن با هر طول و اندازە و سایزهای استاندارد کوپلر انجام شود.

همانطور که در شکل بالا می بینید، نیازی نیست که طول دور معمولی را بیشتر ارائه دهیم. ما فقط می توانیم میله های تقویت کننده را بدون مشکل زیاد به هم متصل کنیم.

قطعه ای که برای اتصال آرماتور استفاده می شود، کوپلرهای مکانیکی نامیده می شود.

چرا به کوپلرهای مکانیکی نیاز داریم؟

  • چون این کوپلر مکانیکی این شرایط را فراهم می کنند
  • مزایای بیشتری برای ساخت و ساز در شرایط مختلف فراهم می کند.
  • کوپلر مکانیکی یکپارچگی ساختاری را بهبود می بخشد
  • از نظر فنی پیشرفت بیشتری دارد
  • هیچ محاسبه ای برای تقویت کننده های لپینگ ندارد و این باعث صرفه جویی در زمان برای طراحان می شود
  • هزینه متریال سازەای را کاهش می دهد
  • کوپلرها کیفیت کار ساخت و ساز را بهبود می بخشد
  • زمان ساخت و اجرا کار را بسیار کاهش می دهد
  • ازدحام تقویت کننده در یک مکان را کاهش دهید

معایب کوپلرهای مکانیکی

هر تکنولوژی کە می توان استفادە نمود در حالت کلی دارای معایبی می باشد کوپلر مکانیکی هم از این قاعدە مستثنا نیست اما با شناخت معایب میتوان تهدید را بە فرصت تبدیل نمود حال با این معایب کوپلر مکانیکی آشنا می شویم.

  • دانش فنی در مورد موضوع کوپلر مورد نیاز است
  • توجه بالا و نظارت مناسب وکامل بر کار لازم است
  • استفادە از متریال بی کیفیت و غیر استاندارد کوپلر مکانیکی ممکن است منجر به شکست ساختاری در ناحیە وصلە گردد

نقش کوپلر مکانیکی میلگرد در سازە

به طور عمده دو نوع نقش آفرینی از کوپلر مکانیکی میلگرد وجود دارد.

  • کوپلر های کششی
  • کوپلر های فشاری

به طور عمده از جفت کننده ها و وصل کنندە دو میلگرد بە هم برای حمل نیروی کششی استفاده می شود. با این حال، از آنها نیز برای حمل نیروهای فشاری استفاده می کنند.

علاوه بر این، اغلب اوقات، کوپلرها برای تست کشش آزمایش می شوند.

شکل زیر انواع کوپلرهای مکانیکی موجود در صنعت ساختمان را نشان می دهد.

در حالت کلی هفت نوع کوپلر مکانیکی ساختمانی وجود دارد که می توان از آنها برای اتصال و وصل نمودن آرماتورها استفاده نمود.

هر یک از آن انواع COUPLER را می توان بر اساس کاربرد و نوع نیاز و کاربری لازم آن ساخت و در پروژە اعمال کرد.

شکل زیر چیدمان واقعی کوپلر در محل را نشان می دهد.

کوپلر مکانیکی یا جفت های فولادی در حالت کلی ساخت و ساز را آسان تر می کند. علاوه بر این، هنگامی که کوپلر در محل توسط آچار کوپلر نصب می شوند، برای جلوگیری از هرگونه اتصال ضعیف، و بستە بودن کامل رزوە و کوپلر آنها را تکان می دهند.

موارد استفادە کوپلر مکانیکی در پروژە؟

کوپلر مکانیکی بستە بە استفادە از آن برای تیرها، دال ها، ستون ها، پیوندهای (دیوار) برشی و غیره استفاده دارد بە کاربردن کوپلرها حتما باید طبق تایید مهندسین ناظر و محاسب انجام گیرد.

استانداردها و دستورالعمل های اجرایی کوپلر مکانیکی:

استانداردها و دستورالعمل های اجرایی کوپلر مکانیکی بسیار جامع و کامل می باشند. از این استانداردها می توان بە گزارش کمیته ACI 439 آیین نامە آمریکا، مقررات و آیین نامە اروپا BS 8597 و غیرە وجود دارد که می توان برای طراحی و ساخت واجرا کوپلر بە آنها اشارە کرد و استفاده نمود.

علاوه بر این، آزمایش کشش نیز باید طبق دستورالعمل استاندارد قبل از ساخت انجام گیرد.

مزایا و برتری کوپلر مکانیکی

در پروژە های کوچک اورلپ میلگردها انجام میگیرد. اگرچه این روش ساده و آسان و برای میلگرد سایز کوچک تامیلگرد 16و 18 خوب است، با این حال در پروژه‌هایی که میلگردهای با قطر بزرگ‌تر از20 بە بالا هستند، کوپلر مکانیکی بهترین انتخاب می باشند.

در زیر به برخی از مزایای کوپلر مکانیکی اشاره شدە است.

برتری کوپلر میلگرد از نظر فنی:

سیستم فنی برتر کوپلر میلگرد مانند آرماتورهای پیوسته عمل می کند. جداسازی، مستقل از بتن، استحکام مکانیکی را افزایش می دهد. بنابراین، شکل پذیری را در سازه های RCC مستقل از شرایط بتن فراهم می کند. تداوم میلگردهای متصل شده، برای جریان الکتریکی زمین بسیار عالی عمل میکند و بە عنوان یک ارت برق کار میکند.

کوپلر مکانیکی طراح پسند:

از مزایای کوپلر مکانیکی در میلگردهای تقویتی، تراکم میلگردها با استفاده از سیستم کوپلر مکانیکی تا حد زیادی کاهش می یابد. این به بهبود جریان و تحکیم بتن کمک می کند. این سیستم انعطاف پذیری بیشتری را در گزینه های طراحی فراهم می کند. و از قطور شدن تیر و ستون به ویژه در مناطق ازدحام آرماتورجلوگیری میکند و این امر طراحان را ترغیب بە طراحی می نماید.

کیفیت، هزینه و زمان از مزیت های کوپلر مکانیکی

کیفیت، هزینه و صرفه جویی در زمان از مزایای بسیار آشنای کوپلر مکانیکی میلگرد می باشد.

برای تثبیت کوپلرها به مهارت یا تجهیزات خاصی نیاز نیست. روش های مکانیکی ساده در کوپلر مکانیکی در مقایسه با اورلپ، برنامه های عمرانی را برای کاهش هزینه و کارایی بالاتر تسریع می بخشد.

حمل میلگرد در اندازه های مناسب باعث صرفه جویی در زمان می شود.

در مورد میلگردهای با قطر زیاد، طول قابل توجهی از میلگردها بە هم پوشانی صرف میشود کە در این مورد باعث اقتصادی شدن کوپلر میلگرد نسبت بە اورلپ می شود.

 کوپلر مکانیکی میلگرد نسبت به هم پوشانی میلگردها قابل اعتمادتر هستند.

 اتصالات مکانیکی یکپارچگی ساختاری در رویدادهای اتفاق افتادە از خود ارائه می دهند. از این اتفاقات میتوان رویدادهای لرزه ای و زلزلە های طبیعی با ریشترهای قابل تحمل نام برد.

وصلە مکانیکی عملکرد بالاتری نسبت به طول طراحی اورلپی ارائه میدهند. این مقدار اندازەی بین 1/25 تا 1/50 بیشتر مقاومت کششی میلگرد می باشد.

اتصال اورلپ باعث افزایش تراکم میلگرد در ناحیه همپوشانی میلگردها می شود و از دلایل اصلی کرمو شدن بتن میباشد، کە کوپلر مکانیکی این مشکلات کرمو بودن را برطرف نمودە است.

مزایای بایدها و نبایدهای آیین نامە ای:

باید ها و نبایدها هر آیین نامەی کار اجرایی را بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن میکند از قوانین آیین نامەی ساختمانی درصد نسبت فولاد بە بتن در یک مقطع کە کمتر از 8 درصد میباشد و این امر دستیابی به یک طراحی متعادل با اتصال اورلپ را تقریبا غیرممکن می کند، اتصالات مکانیکی کوپلر این مشکل طراحان سازه با حذف میلگرد اضافی همپوشانی میلگرد را در ناحیه بە خوبی حل نمودەاند.

استفاده از اتصالات مکانیکی امکان انتخاب میلگردهای با قطر بزرگتر را در ستون کوچکتر فراهم میکند و در عین حال تراکم را به حداقل می رساند. این کاهش اندازه منجر به طراحی کارآمدتر و استفاده بهینه از فضای ساختمان و مورد تایید معماران و سازندگان و صرفە جویی در مقطع ستون می شود.

وصلە مکانیکی میلگرد محاسبات طاقت فرسا طراحی را حذف می کند.

کوپلر مکانیکی میلگرد سریع و آسان نصب می شود و نیازی به نیروی متخصص ندارد.

 تسریع برنامه های کاری مقرون کوپلرهای میلگرد با کاهش هزینه های نیروی کار

در اجرای سازە قدیمی بە سازە جدید را در بازسازی و ارتقا و بە روز نمودن سازها، با استفادە از کوپلر مکانیکی پیچی هزینه شکستن مقادیر زیادی بتن و خرابکاری را از بین می برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، استعلام قیمت و ثبت سفارش با عالیجناب کوپلر تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *